fbpx
 • Home
 • DMSI CUP 2019 – Regulamin

DMSI CUP 2019 – Regulamin

I. Definicje:

Impreza – regaty DMSI CUP 2019 dla klientów podmiotów należących do Grupy kapitałowej DMSI, organizowane w dniach 9 – 11 września 2019 r., w ośrodku Bocianie Gniazdo w Rynie.
Organizator – DMSI Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23 c lok. 119, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348675, NIP: 7952492770, REGON: 180529910, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
Grupa kapitałowa DMSI – DMSI Software sp. z o.o. oraz DMSI Trade sp. z o.o. (KRS: 0000539147).
Partnerzy – GENEVO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Linc Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Dahua Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w Imprezie i zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w Imprezie:

 1. Organizatorem Imprezy jest DMSI Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Koszty organizacji Imprezy ponosi Organizator wraz z Partnerami. Uczestnik zobowiązany jest jedynie do uiszczenia wpisowego w kwocie 199 zł netto +VAT.
 3. W ramach Imprezy Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, organizację i udział w regatach (szczegóły w Agendzie Imprezy, dostępnej na stronie rejestracyjnej).
 4. Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator przewiduje udział 2 osób reprezentujących danego Klienta. W przypadku chęci zgłoszenia większej liczy osób, kolejne zostaną dopisane na listę rezerwową. O udziale w Imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator ma prawo odwołać Imprezę w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników lub zmienić Agendę Imprezy, o czym niezwłocznie poinformuje osoby, które zgłosiły swój udział w Imprezie.
 6. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Imprezie jest rejestracja elektroniczna Uczestnika oraz podpisanie odpowiednich zgód i oświadczeń przed Imprezą. Ww. dokumenty zostaną udostępnione Uczestnikowi w celu zapoznania się z ich treścią w formie elektronicznej, przed terminem Imprezy.
 7. Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z udziałem w Imprezie, w szczególności z udziałem w regatach, i akceptuje to ryzyko. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zasad ostrożności przepisów prawa związanych z regatami i żeglugą.
 8. Uczestnik jest świadomy możliwości wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, śmierci lub uszkodzeń ciała, a także utraty lub uszkodzenia mienia oraz wystąpienia innych zdarzeń podczas udziału w Imprezie i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora wynikających z takich zdarzeń.
 9. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie NNW, pod warunkiem podania przez Uczestnika danych osobowych niezbędnych do objęcia ubezpieczeniem. Uczestnik ma prawo wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie, we własnym zakresie.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników:

 1. Zgłaszając udział w Imprezie Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz dane firmy, którą reprezentuje, opcjonalnie PESEL.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w następujących celach:
  1. kontaktu z Uczestnikiem w sprawie udziału w Imprezie;
  2. przesyłania newsletterów i wiadomości marketingowych przez Organizatora i Partnerów;
  3. przygotowania i publikacji relacji fotograficznej oraz relacji wideo z Imprezy w celach marketingowych;
  4. objęcia ubezpieczeniem NNW.
 4. Administrator danych osobowych ma prawo przekazać dane osobowe Uczestnika:
  1. Partnerom;
  2. podwykonawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługi z zakresu marketingu;
  3. podmiotom zaangażowanym w organizację Imprezy (rejestracja związana z zakwaterowaniem);
  4. w prawem uzasadnionych przypadkach – organom państwowym;
  5. zakładowi ubezpieczeń – w celu objęcia ubezpieczeniem NNW.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu, która to akceptacja, czyni Uczestnika stroną umowy z Organizatorem.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji i rozliczenia Imprezy oraz przez okres, w jakim mogą pojawić się ewentualne roszczenia dotyczące Imprezy.
 7. Dane przechowywane w celach marketingowych, w tym w szczególności adresy e-mail Uczestnika, będą przechowywane do czasu wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych w tym celu. Wycofanie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych nie czyni bezprawnym przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 8. W trakcie Imprezy będą wykonywane zdjęcia oraz filmy utrwalające przebieg Imprezy. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne użycie zdjęć oraz filmów, zawierających wizerunek Uczestnika w każdych mediach (np. w formie wydruku, w formie elektronicznej np. w Internecie) w celach komercyjnych (zwłaszcza promocyjnych) oraz jako dokumentację wydarzeń, promocję podobnych wydarzeń, w raportach, w gazetach, magazynach oraz innych drukowanych formach, w sieci Internet oraz telewizji. Zgoda na użycie wizerunku Uczestnika w opisanym wyżej zakresie jest nieodzownym warunkiem udziału w Imprezie.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
  2. prawo żądania sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 9 powyżej, należy kontaktować się z Organizatorem korzystając z adresu e-mail: privacy@dmsi.pl.

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator ma prawo zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Organizator każdorazowo poinformuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu kontaktowym.
 2. W przypadku nieakceptowania nowego Regulaminu, Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Imprezie.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej safestar.pl, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią Regulaminu w dowolnym czasie.

Korzystanie z portalu dmsi.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close